Teknisk konsept

Barlindhaug Consult har sammen med MultiConsult levert en rapport til Nordlysparken på vurdering av teknisk konsept. MultiConsult har gjort prøvegravinger på området i uke 21.

En hovedkonklusjon er at det er arealer mellom kote +35 og +55 som lar seg utnytte ved ordinære tiltak og med rimelig krav til massebalanse. Totalt vil det være mulig å få ut 300 dekar til utvikling av det omsøkte området på 500 dekar. Det er dokumentert at det er mulig å etablere ankomst opp til en del av åsryggen ( kote 90-100) innenfor en stigning på 8%

Generelt består grunnen av et varierende torvlag over massene silt/stilig sand og leire.