Standard innleggskategori, innleggene legges under «Nyheter» siden.

Gjennomført handelsanalyse

Experian as gjennomførte en omfattende handelsanalyse for Nordlysparken i mai 2010.

Experian as er verdens ledende leverandør av konsument -og samfunsanalyser. Analysebyrået har analysert potensialet i de viktigste bransjene ved hjelp av Mosaic og studert befolkningsinformasjonen i markedsområdet, trafikktellinger og bransjeomsetningstall i regionen.

Analysen bekrefter at det ligger et stort potensiale for samling av storhandel på et omådet, like utenfor bysentret. Harstad omsetter varer innen sport, daglivarer, byggevarer, elektro, møbler og vedlikehold av bil for over 2,2 mrd kroner (SSB 2009). Dette er med på å plassere Harstad på 38. plass, blant landets 435 kommuner, målt med omsetning pr capita. Analysen bekrefter at Harstad har en solid og stabil possisjon innen handel i regionen.

Experian anslår en omsetningen i Nordlysparken på 4-500 millioner med en etablering av tradisjonelle storhandelkonsepter. Analyser legger til grund ulike faktorer i markedsområdet som, inntekt, utdanning, hobbyer, kjøpekraft, boforhold, konkurenter mv. Analysen anslår da en etablering av ca 250 nye arbeidsplasser i handelsparken.

Planforslag utlagt til offentlig ettersyn

27.mai ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn av Harstad Kommune. Planforslaget skal ligge ute til 9. juli.

Plan og reguleringsarbeidet ventes ferdig sommeren 2011. Gjennom 2. halvår av 2011 og første halvår 2012 er det planlagt bygging av infastruktur i området. Åpning av 1. byggetrinn i Nordlysparken ventes høsten 2013.

Du finner planforslaget på Harstad Kommune sin hjemmeside

Link til forslag om planprogram

Nordlysparken ARENA

Det planlegges å bygge en stor flerbrukshall for Harstad-regionen.

Hallen skal være en arena for flere idretter som fotball, håndball, friidrett m.fl.

Ved realisering av en slik hall vil det i fremtiden være mulig å arrangere store kongresser, konserter og store messer. Dette vil være en storstue for en hel region og som vil forsterke Nordlysparken som regionens treffpunkt. Plasseringen av hallen i Nordlysparken vil bidra til minst bilkjøring og lavest utslipp, da dette gjør det mulig å kombinere deltakelse (som tilskuer eller utøver) med handel. Ved realisering av Nordlysparken ARENA vil også et godt kollektivtransport-tilbud kunne tilbys alle utøvere.

Gjennom 2009 gjennomførte Hålogaland Eiendom as et forprosjekt med en ramme på kr 450 000 med støtte fra Innovasjon Norge as.Total Consult Nord Norge as var engasjert som prosjektleder. Prosjektet dannet grunnlaget for en foretningsplan, og så på ulike driftsmodeller for en flerbrukshall plassert i Nordlysparken. Studien så på fordeler og ulemper knyttet til ulike konsepter men med fokus på en komersiell satsing og bruk av flerbrukshallen.

Se artikkel i ht.no 9. januar 2010.

Kommuneplanenens arealdel vedtatt

29.april 2010 ble kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret.

Siden oppstarten av prosjektet i 2007 er dette den viktigste milpælen for prosjektet.

Nordlysparkens handelarealer er nå forankret i kommuneplanen, og ligger i KPA som et strategisk næringsområdet for fremtidig utvikling. Arealet ligger med innfartsåren inn til Harstad, vendt mot den folkerike regionen i Nord Norge. Ikke siden utfyllingen av stangnesbasen på 80 tallt har det vært lagt ut så store arealer i kommuneplanens arealdel .

Nordlysparken har startet reguleringsarebeidet, og planforslaget forventes lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av mai.

Harstad – strategisk plassert i det mest befolkningsrike området i Nord-Norge

Harstad kommune er en av de tre største kommunen i Nord-Norge med ca 24 000 innbyggere.

Harstad ligger midt i landsdelen og er svært strategisk plassert for handelsetableringer. Med Bodø i sør og Tromsø i nord har vi et kundepotensiale som er helt unikt i nordnorsk sammenheng. Gjennom mange tiår har Harstad vært en regional handelsby, noe som vi kan se på historiske handelsanalyser. Harstad ligger midt i det mest folkerike området i Nord-Norge og ingen annen by har like godt utgangspunkt for å treffe en hel region innen en akseptabel kjøreavstand. Byen var første nordnorske by med etablering av moderne kjøpesenter, og også først med etablering av et moderne, stort kulturhus allerede i -92.