Standard innleggskategori, innleggene legges under «Nyheter» siden.

Nordlysparken presenteres i USA

Nordlysparken asngår sammen med Coop Handel og McDonalds Norge i team for å presentere og Nordlysparken.

Nordlysparken as går sammen med Coop Handel og McDonalds Norge i team for å presentere Nordlysparken. Teamet forbereder i disse dager en presentasjon av parken i San Diego, USA. Nordlysparken har knyttet til seg tidligere NRK ansatt, Frode Stang som rådgiver og coach i arbeidet med å ta frem 2 x 45 minutters innlegg på ESRI konferansen som går av stabelen i juli. Dette er den årlige happeningen for mange retailere, og messen har over 12000 besøkende fra hele verden. Bakgrunnen for samarbeidet er at selskapenes bruk av systemprogramvare som brukes for å finne gode lokasjoner for blant annet handelsvirksomheter.

Norge er et langstrakt land, som gjør Nord Norge helt spesielt når det gjelder logistikk. Målsetningen er å fortelle om utvikling av sterke handelspunkt,- som Nordlysparken, der man samlokaliserer flere virksomheter i en større handel- og næringspark. Ideen om å samle handel, idrett/opplevelser og annen næringsvirksomhet er viktig sett fra både et logistikk og markedssynspunkt. Sterke gode møteplasser i tilknytning til et sterkt sentrum er nøkkelen for utvikling av sterke destinasjoner og byer, viser samfunnsforskning.( kilde Experian).

Foredraget gir Nordlysparken en god mulighet til å sette Harstad på kartet. Under foredraget vil det sitte mange beslutnigstakere i salen som ser etter nye lokasjoner for sine retail konsepter.

Presentasjonen tar også for seg begrepet “hunting the light” som Hurtigruten bruker i sin markedsføringen. Det har vært brukt millioner av kroner i utlandet for å markedsføre Norge som Nordlyslandet, det begynner å gi frukter. Gjennom utviklingen av Nordlysparken arbeides det med å forankre nordlyskonseptet i parken, noen smakebiter ligger i foredraget i San Diego.

Innspill fra Troms idrettskrets

Troms idrettskrets tilrår en lokalisering av flerbrukshall for regionen lagt til Nordlysparken. Troms idrettskrets har brukt andre idrettskretser for å kartlegge hva som skal til for at idretten skal få størst «spin off» effekt.Det finnes mange gode eksempler på kombinasjon idrett/næring.

COOP Nord SA til Nordlysparken

Rett før påske ble det klart at gjennom en rettet emisjon kom COOP Nord SA inn i Nordlysparken med et eierskap.

Som varslet tidligere er parken i gang med markedsarbeidet for å finne etablerere til handelsparken. Målsetningen i første fase er etablering av ca 20-25 000 kvm med handelsaktører. Dette vil være aktører som ønsker en relokalisering, men forhåpentligvis mange nye konsepter også.

Fra tidligere er COOP Eiendom as inne i prosjektet gjennom Norsk Bransjesenter as. Rett før påske ble det klart at gjennom en rettet emisjon kom COOP Nord SA inn i Nordlysparken med et eierskap. Med denne posisjoneringen ønsker det nord norske COOP laget å finne plass til ett av sine konsepter i handelsparken.

Dette er en milepæl for selskapet. Med COOP på listen over interessenter, er parken godt i gang med arbeidet for å finne etablerere til parken i Harstad.

Slik kan Nordlysparken bli

Nordlysparken utvikler et nytt næringsområde rett sør for byen. Visjonen er å utvikle et sterkt handel, næring og idrettspunkt for Harstad og resten av den folkerike regionen.

Bak prosjektet står blant annet Coop Eiendom, Barlindhaug Eiendom og Inge Falck Olsen. Nordlysparken har gjennom planarbeidet lagt opp til 205 dekar nye næringsarealer. Gjennom handelsanalysen som har vært gjennomført på oppdrag fra Nordlysparken, finnes det et markedsgrunnlag for opp mot 60 000 kvm for vanlige handelskonsepter innen elektro, møbel, interiør, plantesenter, jern – og byggevarer, hus og hjem, såkalte arealkrevende virksomheter.Dette kan være kjeder som ønsker relokalisering eller nyetablering, og som har et regionalt nedslagsfelt. Dette kan også være kjeder som har Harstad publikummet som målsetning, men som pga. store arealbehov og tomtekostnader, ikke kan lokaliseres i Harstad sentrum. Handelsanalysen bekrefter at Harstad har et stort utviklings potensial med å kunne gi plass for nye næringsarealer for bilforhandlere, dekkgrossister, vvs, elektro -og mat grossister, bensinstasjoner eller andre foretak som krever store arealer. Den planlegges opp til 20 000 kvm med nye næringslokaler til virksomheter i en næringspark i tilknytning til handelsdelen. Ideen med å samle flere aktiviteter i næringsklynger har dokumenterte gode resultater fra andre plasser i landet. Visjonen er i tråd med Harstad Kommune sin arealplan, der man søker en løsning på å ”rydde” i handelsstrukturen. Nordlysparken kan bli noe mer enn en handel- og næringsspark. Parken vil ha store nok arealer til å realisere en regional storhall, ishall og lekeland. Den nedsatte prosjektgruppen som var sammensatt av næringsliv – og idrettsrepresentanter samt administrasjonen i Harstad Kommune har konkludert med at en fremtidig storhall vil ha de beste vilkårene for etablering og drift i Nordlysparken på Nordvikmyra.

Prognoser fra SSB forventer en generell forbrukervekst på 18,9% frem mot 2015. Det betyr at Harstad regionen med sine ca 35 000 innbyggere vil øke kjøpekraften med over 400 mill og vil ha en samlet kjøpekraft på ca 2,6 mrd innen 2014 om SSB sine prognoser slår til. Gjennom analysearbeidet ser vi at Harstad har falt på handelsindeksen fra 1998 frem til 2010 med 3 %. Harstad har en negativ trend innen detaljhandel, noe som betyr at det finnes et godt forbedrings potensial om Harstad fortsatt skal være regionshovedstaden innen handel.

Referanseområder i nord, er Stormyra området i Bodø eller Langnes området i Tromsø. Ser vi over grensen til Sverige og Luleå, finnes Storheden, som er en handelspark med stor suksess. Området bidrar til å hente kunder til den svenske byen fra et stort omland. Nordlysparken vil ha god eksponerings potensial fra innfartsåren inn til Harstad, der det allerede i dag er god kollektivdekning. Nordlysparken forventer at kollektivløsningen vil forbedre seg ytterligere når parken åpner etter planen i 2013.

Illustrasjonene bygger på skissene som tidligere har vært presentert fra AMB arkitekter, som er blant landes fremste for utvikling av handelsparker. AMB arkitekter har bl.a. referanser fra Olav Thon, COOP, AMFI for utvikling av handel og næringsparker.

Prinsippskisser

AMB arkitekter fra Oslo har vært engasjert av Nordlysparken for å tegne ut parken og for å se på hvilke volumer som er mulig å etablere i parken.

Dette arbeidet er nå ferdigstilt med bakrund i teknisk konsept og de første skissene er kommet fra arkitektene.

AMB arkitekter as er kjente fra utviklingen av Aker Brygge. I nord har de vært sentral med utviklingen av Jekta utbyggingen i Tromsø samt utviklingen av Alta Handelspark.

Teknisk konsept

Barlindhaug Consult har sammen med MultiConsult levert en rapport til Nordlysparken på vurdering av teknisk konsept. MultiConsult har gjort prøvegravinger på området i uke 21.

En hovedkonklusjon er at det er arealer mellom kote +35 og +55 som lar seg utnytte ved ordinære tiltak og med rimelig krav til massebalanse. Totalt vil det være mulig å få ut 300 dekar til utvikling av det omsøkte området på 500 dekar. Det er dokumentert at det er mulig å etablere ankomst opp til en del av åsryggen ( kote 90-100) innenfor en stigning på 8%

Generelt består grunnen av et varierende torvlag over massene silt/stilig sand og leire.

Avtale om områdeplan

Nordlysparken og Harstad Kommune inngikk 05.10.2010 avtale om områdeplan med konsekvensutredning.

Partene er gjennom avtalen enige om samarbeide for gjennomføringen av planarbeidet fremover og har lagt til grunn en fremdriftsplan for planarbeidet. Det er nedsatt en referensegruppe med representanter fra Nordlysparken og Harstad Kommune.

Planutvalgsmøte

Planutvalget har i møte 22.10.2010 fastsatt planprogram for områdetplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handel- og næringspark. Planprogrammet finner du her.

Balindhaug Consult as

er valgt som partner til å gjennomføre områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken.

Barlindhaug Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap med hovedkontor i Tromsø, og avdelings-kontorer i Alta, Vadsø, Kirkenes, Bodø, Sortland, Longyearbyen og St.Petersburg. Selskapet er blant de større flerfaglige tekniske konsulent- /ingeniør bedrifter i Norge og har lang erfaring med både nasjonale og internasjonale prosjekter.

http://www.barlindhaug.no/BC/

Arbeidet er godt i gang, og planen forventes lagt ut til høring 1.kvt 2011

Forstudie

Fra høsten 2010 starter Nordlysparken en forstudie som skal se på mulige næringsklynge etableringer i Nordlysparken.

Forstudien som har en ramme på nesten en 0,5 mill skal se på muligheten med å knytte ulike virksomheter sammen for en næringsklynge etableing. Forstudien er unik i seg selv og har aldri tidligere i vært sett på i vår region. Prosjektet har fått støtte fra Inovasjon Norge og skal avsluttes iløpet av januar 2011. Prosjektet har satt ned en styringsgruppe som består av følgende personer:

  • Erlend Bullvåg, Førsteamanuensis, Handelshøgskolen i Bodø
  • Ole T, Andressen, Service Nord Engros
  • Helge Schølberg, Næringsrådgiver, Harstad Kommune
  • Raymond Olsen, Daglig leder, Nordlysparken as
  • Trond Hammervold, Prorektor, Høgskolen i Harstad
  • Viggo Andreassen, seksjonsleder, Høgskolen i Harstad