Vedtatt reguleringsplan for Nordlysparken handel -og næringspark

25.april vedtok kommunestyret området regulering for Nordlysparken handel- og næringspark. Dette er en milepæl for prosjektet.

Kunngjøring fra Harstad kommune

Planen hjemler etablering av blant annet handel, kontor, bevertning/overnatting, idrettshall, lager og bensinstasjon. Begrensningen i planen knytter seg til maks 60 000 kvm med handel derav 3000 kvm med detaljhandel og resterende plasskrevende handel. Vedtaket av Nordlysparken legger til rette for nesten 500 dekar med nye næringsarealer for Harstadregionen. Prosjektet ser for seg en utvikling i 3 etapper, der 1. trinn er på ca 80 000 kvm.

Reguleringsarbeidet har vært gjennomført i nær dialog med Harstad Kommune. Det er nå gått neste seks år siden prosjektet første gang ble presentert for politikere og administrasjon i kommunen. Arbeidet har vært utfordrende, siden det har vært innsigelser både fra landbruk – og reindriftsforvaltningen. I tillegg hadde også Statens Vegvesen og Fylkeskommunen i Troms innsigelse til planen.

Nå har Nordlysparken endelig fått et offentlig godkjent prosjekt. Det blåser en positiv vind over Harstad, og selskapet går en spennende tid i møte.