Kommuneplanenens arealdel vedtatt

29.april 2010 ble kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret.

Siden oppstarten av prosjektet i 2007 er dette den viktigste milpælen for prosjektet.

Nordlysparkens handelarealer er nå forankret i kommuneplanen, og ligger i KPA som et strategisk næringsområdet for fremtidig utvikling. Arealet ligger med innfartsåren inn til Harstad, vendt mot den folkerike regionen i Nord Norge. Ikke siden utfyllingen av stangnesbasen på 80 tallt har det vært lagt ut så store arealer i kommuneplanens arealdel .

Nordlysparken har startet reguleringsarebeidet, og planforslaget forventes lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av mai.