Plan om konsekvensutredning er levert Harstad Kommune

En ny mileperle er nådd i prosjektet. 4. Juni leverte Nordlysparken sin plan om konsekvensutredning til Harstad Kommune. Etter et omfattende arbeid på over 2 år ble arbeidet avsluttet. Går alt som planlagt legges planen ut til offentlig ettersyn medio juli.

Planen er gått gjennomarbeidet, Mulitconult har vært plankonsulent. Det har i prosessen vært utstrakt dialog med alle sektormyndigheter. Fylkesmann og fylkeskommune har uttrykt positivitet til planen. Nordlysparken er viktig for å oppnå punkter i målsetningen i kommuneplanen. Harstad trenger nye næringsarealer, og det er viktig å få hull på nye sammenhengende arealer der utvikling av næring kan skje de neste 15 årene.

Planen legger opp til et 1. byggetrinn der det reguleres for 70 dekar nye næringsarealer med et bygningsvolum på 28 000 kvm.