Slik kan Nordlysparken bli

Nordlysparken utvikler et nytt næringsområde rett sør for byen. Visjonen er å utvikle et sterkt handel, næring og idrettspunkt for Harstad og resten av den folkerike regionen.

Bak prosjektet står blant annet Coop Eiendom, Barlindhaug Eiendom og Inge Falck Olsen. Nordlysparken har gjennom planarbeidet lagt opp til 205 dekar nye næringsarealer. Gjennom handelsanalysen som har vært gjennomført på oppdrag fra Nordlysparken, finnes det et markedsgrunnlag for opp mot 60 000 kvm for vanlige handelskonsepter innen elektro, møbel, interiør, plantesenter, jern – og byggevarer, hus og hjem, såkalte arealkrevende virksomheter.Dette kan være kjeder som ønsker relokalisering eller nyetablering, og som har et regionalt nedslagsfelt. Dette kan også være kjeder som har Harstad publikummet som målsetning, men som pga. store arealbehov og tomtekostnader, ikke kan lokaliseres i Harstad sentrum. Handelsanalysen bekrefter at Harstad har et stort utviklings potensial med å kunne gi plass for nye næringsarealer for bilforhandlere, dekkgrossister, vvs, elektro -og mat grossister, bensinstasjoner eller andre foretak som krever store arealer. Den planlegges opp til 20 000 kvm med nye næringslokaler til virksomheter i en næringspark i tilknytning til handelsdelen. Ideen med å samle flere aktiviteter i næringsklynger har dokumenterte gode resultater fra andre plasser i landet. Visjonen er i tråd med Harstad Kommune sin arealplan, der man søker en løsning på å ”rydde” i handelsstrukturen. Nordlysparken kan bli noe mer enn en handel- og næringsspark. Parken vil ha store nok arealer til å realisere en regional storhall, ishall og lekeland. Den nedsatte prosjektgruppen som var sammensatt av næringsliv – og idrettsrepresentanter samt administrasjonen i Harstad Kommune har konkludert med at en fremtidig storhall vil ha de beste vilkårene for etablering og drift i Nordlysparken på Nordvikmyra.

Prognoser fra SSB forventer en generell forbrukervekst på 18,9% frem mot 2015. Det betyr at Harstad regionen med sine ca 35 000 innbyggere vil øke kjøpekraften med over 400 mill og vil ha en samlet kjøpekraft på ca 2,6 mrd innen 2014 om SSB sine prognoser slår til. Gjennom analysearbeidet ser vi at Harstad har falt på handelsindeksen fra 1998 frem til 2010 med 3 %. Harstad har en negativ trend innen detaljhandel, noe som betyr at det finnes et godt forbedrings potensial om Harstad fortsatt skal være regionshovedstaden innen handel.

Referanseområder i nord, er Stormyra området i Bodø eller Langnes området i Tromsø. Ser vi over grensen til Sverige og Luleå, finnes Storheden, som er en handelspark med stor suksess. Området bidrar til å hente kunder til den svenske byen fra et stort omland. Nordlysparken vil ha god eksponerings potensial fra innfartsåren inn til Harstad, der det allerede i dag er god kollektivdekning. Nordlysparken forventer at kollektivløsningen vil forbedre seg ytterligere når parken åpner etter planen i 2013.

Illustrasjonene bygger på skissene som tidligere har vært presentert fra AMB arkitekter, som er blant landes fremste for utvikling av handelsparker. AMB arkitekter har bl.a. referanser fra Olav Thon, COOP, AMFI for utvikling av handel og næringsparker.