Nordlysparken presenteres i USA

Nordlysparken asngår sammen med Coop Handel og McDonalds Norge i team for å presentere og Nordlysparken. Nordlysparken as går sammen med Coop Handel og McDonalds Norge i team for å presentere Nordlysparken. Teamet forbereder i disse dager en presentasjon av parken i San Diego, USA. Nordlysparken har knyttet til seg tidligere NRK ansatt, Frode Stang […]

Innspill fra Troms idrettskrets

Troms idrettskrets tilrår en lokalisering av flerbrukshall for regionen lagt til Nordlysparken. Troms idrettskrets har brukt andre idrettskretser for å kartlegge hva som skal til for at idretten skal få størst «spin off» effekt.Det finnes mange gode eksempler på kombinasjon idrett/næring.

COOP Nord SA til Nordlysparken

Rett før påske ble det klart at gjennom en rettet emisjon kom COOP Nord SA inn i Nordlysparken med et eierskap. Som varslet tidligere er parken i gang med markedsarbeidet for å finne etablerere til handelsparken. Målsetningen i første fase er etablering av ca 20-25 000 kvm med handelsaktører. Dette vil være aktører som ønsker […]

Slik kan Nordlysparken bli

Nordlysparken utvikler et nytt næringsområde rett sør for byen. Visjonen er å utvikle et sterkt handel, næring og idrettspunkt for Harstad og resten av den folkerike regionen. Bak prosjektet står blant annet Coop Eiendom, Barlindhaug Eiendom og Inge Falck Olsen. Nordlysparken har gjennom planarbeidet lagt opp til 205 dekar nye næringsarealer. Gjennom handelsanalysen som har […]

Prinsippskisser

AMB arkitekter fra Oslo har vært engasjert av Nordlysparken for å tegne ut parken og for å se på hvilke volumer som er mulig å etablere i parken. Dette arbeidet er nå ferdigstilt med bakrund i teknisk konsept og de første skissene er kommet fra arkitektene. AMB arkitekter as er kjente fra utviklingen av Aker […]

Teknisk konsept

Barlindhaug Consult har sammen med MultiConsult levert en rapport til Nordlysparken på vurdering av teknisk konsept. MultiConsult har gjort prøvegravinger på området i uke 21. En hovedkonklusjon er at det er arealer mellom kote +35 og +55 som lar seg utnytte ved ordinære tiltak og med rimelig krav til massebalanse. Totalt vil det være mulig […]

Avtale om områdeplan

Nordlysparken og Harstad Kommune inngikk 05.10.2010 avtale om områdeplan med konsekvensutredning. Partene er gjennom avtalen enige om samarbeide for gjennomføringen av planarbeidet fremover og har lagt til grunn en fremdriftsplan for planarbeidet. Det er nedsatt en referensegruppe med representanter fra Nordlysparken og Harstad Kommune.

Planutvalgsmøte

Planutvalget har i møte 22.10.2010 fastsatt planprogram for områdetplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handel- og næringspark. Planprogrammet finner du her.

Balindhaug Consult as

er valgt som partner til å gjennomføre områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken. Barlindhaug Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap med hovedkontor i Tromsø, og avdelings-kontorer i Alta, Vadsø, Kirkenes, Bodø, Sortland, Longyearbyen og St.Petersburg. Selskapet er blant de større flerfaglige tekniske konsulent- /ingeniør bedrifter i Norge og har lang erfaring med både nasjonale og internasjonale […]

Forstudie

Fra høsten 2010 starter Nordlysparken en forstudie som skal se på mulige næringsklynge etableringer i Nordlysparken. Forstudien som har en ramme på nesten en 0,5 mill skal se på muligheten med å knytte ulike virksomheter sammen for en næringsklynge etableing. Forstudien er unik i seg selv og har aldri tidligere i vært sett på i […]